അത്ഭുതം തന്നെ.!! ഒരു നമ്പർ മതി നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ 😳😳 ഇതിലെ ഒരു നമ്പർ തിരഞ്ഞെടുക്കൂ.. നിങ്ങളുടെ വയസ്സ് ഞാൻ പറയാം.!! 😲👌

വളരെ രസകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് മുതൽ 10 വരെയുള്ള സംഘ്യകളുടെ ഇടയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയോ മനസ്സിൽ കരുതുകയോ ചെയ്‌താൽ നിങ്ങൾ ഏതു സംഖ്യയാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്നും അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ വയസും കൃത്യമായി ഞാൻ പറയാം.

എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഒരു പേപ്പറും പേനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽകുലേറ്ററോ റെഡി ആക്കിക്കോളൂ.. അതിനായി ആദ്യം രണ്ടു മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ളവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സംഖ്യ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. തിരഞ്ഞെടുത്ത സംഖ്യയെ 2 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക ( X * 2 ). കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിന്റെ കൂടെ 5 കൂട്ടുക. ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനെ 50 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക.

ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഉത്തരത്തിന്റെ കൂടെ ഈ വർഷം നിങ്ങളുടെ പിറന്നാൾ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ കിട്ടിയ ഉത്തരത്തിനൊപ്പം 1770 ഉം ഈ വർഷം പിറന്നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടിള്ള വരൻ പോകുന്നേയുള്ളു എങ്കിൽ 1769 ആണ് കൂട്ടേണ്ടത്. ശേഷം അവസാനമായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ ഉത്തരത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ജനിച്ച വർഷം കുറക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മൂന്നക്ക നമ്പർ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും.

ഈ ഉത്തരത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്കമായിരിക്കും നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചത്. അതിനുശേഷമുള്ള രണ്ട് അക്കങ്ങളടങ്ങിയ സംഖ്യയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വയസ്സ്. എന്താ ശെരിയല്ല കൂട്ടുകാരെ.. വിശദമായി വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത സംഖ്യയും നിങ്ങളുടെ വയസും കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.. ഇഷ്ടപെട്ടാൽ ലൈക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്ത മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും മറക്കല്ലേ.. vedio credit: RGL Home Care

4/5 - (1 vote)