പച്ചക്കറികളിലെ വിഷം കളയാൻ ഉപ്പും, മഞ്ഞൾ പൊടിയും, വിനാഗിരിയൊന്നും വേണ്ടാ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ.100% വിഷം പോകും

ജൈവപച്ചക്കറിയെന്ന പേരില്‍ വില്‍ക്കുന്നതില്‍ പലതും വിഷം കലര്‍ന്ന വ്യാജനാണ്. വിഷമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി വീട്ടില്‍ത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല വഴി.