ചൂടേറി സ്വർണ വിപണി.!! മാർച്ചിൽ മൂന്നാം ദിവസം കുതിച്ചുയർന്നു സ്വർണ്ണവില.. അറിയാം ഇന്നത്തെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വില വ്യത്യാസം.!! | Gold Rate Today 2023 March3

Gold Rate Today 2023 March3 Malayalam : സ്വർണ്ണ വില ഇന്ന് (2023 മാർച്ച് 2) കേരളത്തിലെ സ്വർണ്ണ വില.ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 15 രൂപ കൂടിയത് , ഒരു പവന് 120 രൂപ കൂടി വലിയൊരു മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നു. ഈ സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള സുവർണ്ണാവസരം ആണോ? പുതിയ വർഷത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വലിയമാറ്റമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ സ്വർണ വില ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റമാണ്.

സ്വർണത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ രാജ്യാന്തര വില, ഇപ്പോൾ ഡോളർ – രൂപ എന്നിവയുടെ വിനിമയ നിരക്ക്, ഇറക്കുമതി തീരുവ എന്നിവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്… സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ബുദ്ധിയാണോ?.. സ്വർണവിലയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഓരോ ദിവസവും ആവാത്ത അവസ്ഥയാണ്. എന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വർണം തന്നെ ആണ്.

gold rate 2023 march3

ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ ഒരു മാസമാണ് കടന്നുപോയത് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ സ്വർണ്ണവില പലപ്പോഴായി കുറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത് വളരെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു സ്വർണ്ണവില ഇനിയും മാറ്റാതെ തുടരുകയോ അതോ കുത്തനെ ഉയരുകയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്.. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നോക്കാം..

ഫെബ്രുവരി =1, 42,200 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =2, 42,880 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =3, 42,480 രൂപഫെബ്രുവരി =4, 41,920 രൂപ,ഫെബ്രുവരി= 5, 42,120 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =6, 42,120 രൂപഫെബ്രുവരി =7, 42,120 രൂപഫെബ്രുവരി =7, 42,42,200 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =9, 42,320 രൂപഫെബ്രുവരി =10, 41,920 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =11, 42,080 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =12, 42,080 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =13, 42,080 രൂപ, =42,000 രൂപ (ഉച്ചയ്ക്ക്)ഫെബ്രുവരി =041,92, ഫെബ്രുവരി =14 15, 41,920 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =16, 41,600 രൂപബ്രുവരി =17, 41,440 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =18, 41,760…രൂപ.. മാർച്ച് = 1, 1 ഗ്രാം = 5145, = 8 ഗ്രാം = 41,160 = march =2, 5160, 8 ഗ്രാം 41400 ,March 3 rd = 1 ഗ്രാം = 5175, 8 ഗ്രാം = 41400.

gold rate
Rate this post