ചൂടേറി സ്വർണവിപണി.!! നാലാം ദിവസവും ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് സ്വർണവില ഇതെങ്ങോട്ട്.!! ഇപ്പോൾ സ്വർണം വാങ്ങണോ.? | Gold Rate Today 2023 March4

Gold rate Today 2023 March4 : സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില എങ്ങോട്ട് എന്ന് ചോദ്യം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഉത്സവ സീസൺ ആയിരുന്നാലും വിശേഷ ദിവസങ്ങളായിരുന്നാലും മലയാളിക്ക് സ്വർണ്ണം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത തന്നെയാണ് അത് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാകുമ്പോൾ അതിന്റെ വിലനിലവാര പട്ടിക നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ്. മാർച്ച് മാസത്തിലെ വില നിലവാരം നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും കൂടി ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർണത്തിന്റെ വില

എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം അധികം മാറ്റം ഒന്നും ഇത്ര നേരവും വന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ സ്വർണത്തിന്റെ മാറ്റം ഏത് സമയത്തും ഉണ്ടായേക്കാവുന്നതാണ്.. ഇപ്പോഴാണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങേണ്ട സമയം എന്നുപോലും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലാണ് സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വില നിലവാര പട്ടിക മാറി ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.. സ്വർണത്തിന്റെ രാജ്യാന്തര വില, ഇപ്പോൾ ഡോളർ – വിലയുടെ വില, ഇറക്കുമതി തീരുവയെ ആധാരമാക്കിയാണ് കേരള സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്…

gold rate today 2

സ്വർണം വാങ്ങുന്നത് ബുദ്ധിയാണോ?.. സ്വർണവിലയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഓരോ ദിവസവും ആവാത്ത അവസ്ഥ. എന്നും സേവ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സ്വർണം തന്നെ ആണ്. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുടെ ഒരു മാസമാണ് കടന്നുപോയത് ഈ ഒരു മാസത്തിൽ സ്വർണ്ണവില പലപ്പോഴായി കുറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടത് വളരെ വലിയ
മാറ്റമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു സ്വർണ്ണവില ഇനിയും മാറ്റാതെ തുടരുകയോ അതോ കുത്തനെ അല്ലെങ്കിൽ ഉയരുകയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്നും വന്നിരിക്കുന്നത്.. ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില നോക്കാം..

ഫെബ്രുവരി =1, 42,200 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =2, 42,880 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =3, 42,480 രൂപഫെബ്രുവരി =4, 41,920 രൂപ,ഫെബ്രുവരി= 5, 42,120 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =6, 42,120 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =7, 42,120 രൂപഫെബ്രുവരി =7, 42,20,20,20,20 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =9, 42,320 രൂപഫെബ്രുവരി =10, 41,920 രൂപ,ഫെബ്രുവരി =11, 42,080 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =12, 42,080 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =13, 42,080 രൂപ, =42,000 രൂപ (ഉച്ചയ്ക്ക്)ഫെബ്രുവരി =492,041 15, 41,920 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =16, 41,600 രൂപബ്രുവരി =17, 41,440 രൂപ, ഫെബ്രുവരി =18, 41,760…രൂപ.. മാർച്ച് = 1, 1 ഗ്രാം = 5145, = 8 ഗ്രാം = 41,160 = മാർച്ച് =2, 5160 ,മാർച്ച് 3 rd = 1 ഗ്രാം = 5175, 8 ഗ്രാം = 41400….March 4th = 1 ഗ്രാം =5175, 8 ഗ്രാം =41400…

gold rate 2023 march3 1
Rate this post