ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എത്ര സ്ത്രീകളെ കണ്ടെത്താം..? Optical illusion: how Many women can you spot in less than a minute?

Optical illusion: how Many women can you spot in less than a minute : ഒപ്റ്റിക്കൽ മിഥ്യാധാരണകൾ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനപ്രിയമായ ഒരു വിനോദമാണ്. ചില ഒപ്റ്റിക്കൽ മിഥ്യകൾ ആളുകളുടെ വ്യക്തിത്വം സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ആണെങ്കിൽ, മറ്റു ചിലത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതും കൗതുകം ജനിപ്പിക്കുന്നതും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളുടെ കാഴ്ചശക്തിയെ പരീക്ഷിക്കുന്നതുമാണ്.

ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ മിഥ്യയാണ്‌ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ ഇതൊരു സ്ത്രീയുടെ പെയിന്റിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. എന്നാൽ, ഈ പെയിന്റിംഗിൽ ഒരു സ്ത്രീ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇനി നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കി വളരെ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ച്, ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര സ്ത്രീകളെ കണ്ടെത്തി എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയൂ? ശരി, ഇനി നിങ്ങൾക്ക്

optical illusion

കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത സ്ത്രീകളെ കണ്ടെത്താനുള്ള സൂചനകൾ ഞങ്ങൾ നൽകാം. ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ: ഈ പെയിന്റിംഗിന്റെ ഒരു സ്ത്രീ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് നിൽക്കുന്നതായി കാണാം. ഈ സ്ത്രീയെ ചിത്രത്തിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഒന്നുകൂടെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്താം. ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ ചെവിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക്

രണ്ടാമത്തെ സ്ത്രീയുടെ മുഖം വ്യക്തമായി കാണാം. നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ, ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഒരു മൂക്ക് ഉയർന്നുവരുന്നതായി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോടി കണ്ണുകളും ഒരു ജോടി ചുണ്ടുകളും കാണാൻ കഴിയും. അതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ മൂന്നാമത്തെ സ്ത്രീ. ഇനി ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ വയറിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നാലാമത്തെ സ്ത്രീയുടെ ചുണ്ടുകൾ വ്യക്തമായി കാണാം.

optical illusion pic