പലരെയും പിടിച്ചിരുത്തിയ ഒരു ചിത്രമാണിത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്ര മുഖങ്ങൾ കാണുന്നു. പറയൂ | Optical illusion hidden faces

ഒപ്റ്റിക്കൽ മിഥ്യാധാരണകൾ മനുഷ്യരാശിയുടെ ആകർഷണം പിടിച്ചെടുത്ത കലാസൃഷ്ടിയാണ്. നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം ദിവസവും ധാരാളം വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി കരുതുന്നത് മാത്രം നിലനിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾ വീക്ഷണം മാറ്റുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു പുതിയ ഇമേജ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളുടെ സ്പിന്നിംഗ് രൂപങ്ങളായി വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുള്ള ഈ അടിസ്ഥാന മാർഗത്തെ ഒപ്റ്റിക്കൽ മിഥ്യാധാരണ എന്ന ആശയം വെല്ലുവിളിക്കുന്നു.

മെക്‌സിക്കൻ കലാകാരനായ ഒക്‌റ്റേവിയോ ഒകാമ്പോ സൃഷ്‌ടിച്ച ഒരു അതിശയകരമായ ചിത്രമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ആകെ 9 മുഖങ്ങൾ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലെ കൗതുകകരമായ കാര്യം. പലരും 9 മുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ, ചിലർ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ 9 മുഖങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഊഴമാണ്, ചുവടെ വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പരമാവധി മുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക.

ഇനി നമുക്ക് 9 മുഖങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് പരിശോധിക്കാം. ചിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മുഖം നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം. അടുത്തത്, അയാളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുക, ആ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്നത് തൊപ്പി ധരിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുഖമാണ്. ഇനി അയാളുടെ എതിർവശത്ത്, വലിയ മുഖത്തിന്റെ ചെവി ഭാഗത്ത്‌ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കൈകളിൽ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്നു. നാല് മുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയില്ലേ? ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് 5 മുഖങ്ങൾ

കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അതിന് മുന്നേ ഒന്നൂടെ ഒന്ന് ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയേ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അവ കണ്ടെത്താൻ ആകുന്നുണ്ടോ? ശരി, ചിത്രത്തിന്റെ വലതുവശത്ത് കമാനം മതിലുമായി സന്ധിക്കുന്നിടത്ത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുഖം കാണാൻ കഴിയും. ഇനി കമാനത്തിന്റെ മറുവശത്ത് (അതായത് നിങ്ങളുടെ ഇടത് വശത്ത്) ഒരു കല്ലിൽ ഒരു കാക്ക ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ചുറ്റുമോന്ന് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയേ, അവിടെ ആ കാക്കയുടെ പിന്നിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മുഖങ്ങൾ കാണാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തന്നെ വിലയിരുത്തുക.